KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Dodano: 2017-02-17 14:29:47

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

  • PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych;
  • PKD 11. Produkcja napojów;
  • PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  • PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
  • PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych materialnych surowców niemetalicznych;
  • PKD 24. Produkcja metali;
  • PKD 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
  • PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych;
  • PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 31. Produkcja mebli;
  • PKD 33. Naprawa i konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
  • PKD 35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
  • PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
  • PKD 39. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
  • PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
  • PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
  • PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
  • PKD 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • PKD 49. Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
  • PKD 52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
  • PKD 55. Zakwaterowanie;
  • PKD 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • PKD 58. Działalność wydawnicza;
  • PKD 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • PKD 61. Telekomunikacja;
  • PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  • PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
  • PKD 64.19.Z. Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  • PKD 64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami;
  • PKD 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe;
  • PKD 70. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
  • PKD 71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
  • PKD 72. Badania naukowe i prace rozwojowe;
  • PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 74. Pozostała działalność naukowa i techniczna;
  • PKD 77. Wynajem i dzierżawa;
  • PKD 78. Działalność związana z zatrudnieniem;
  • PKD 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalność z nią związana;
  • PKD 80. Działalność ochroniarska i detektywistyczna;
  • PKD 81. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
  • PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
  • PKD 85.5. Pozaszkolne formy edukacji;
  • PKD 86.90.A. Działalność fizjoterapeutyczna;
  • PKD 86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 86.90.D. Działalność paramedyczna;
  • PKD 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  • PKD 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
  • PKD 96. Pozostała indywidualna działalność usługowa;

 

KRS:

listopad 2015

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?