KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-10-06 12:08:49

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 1989

Kapitał: 50.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS

 • PKD 06.10.Z. Górnictwo ropy naftowej;
 • PKD 06.20.Z. Górnictwo gazu ziemnego;
 • PKD 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 • PKD 52.22.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport wodny;
 • PKD 11. Produkcja napojów;
 • PKD 14.11.Z. Produkcja odzieży skórzanej;
 • PKD 32.99.Z. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 • PKD 17.23.Z. Produkcja artykułów piśmiennych;
 • PKD 18.20.Z. Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 • PKD 19.20.Z. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;
 • PKD 20.42.Z. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
 • PKD 33.19.Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
 • PKD 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • PKD 27.32.Z. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
 • PKD 43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej;
 • PKD 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
 • PKD 27.11.Z. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
 • PKD 26.11.Z. Produkcja elementów elektronicznych;
 • PKD 33.14.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • PKD 27.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
 • PKD 27.33.Z. Produkcja sprzętu instalacyjnego;
 • PKD 27.90.Z. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
 • PKD 30.11.Z. Produkcja statków i konstrukcji pływających;
 • PKD 33.15.Z. Naprawa i konserwacja statków i łodzi;
 • PKD 33.12.Z. Naprawa i konserwacja maszyn;
 • PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
 • PKD 45.1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • PKD 45.2. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • PKD 45.31.Z. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • PKD 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
 • PKD 46.1.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 • PKD 46.2. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
 • PKD 46.3. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 • PKD 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
 • PKD 46.6. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
 • PKD 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 • PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 • PKD 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • PKD 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • PKD 55.90.Z. Pozostałe zakwaterowanie;
 • PKD 55.30.Z. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • PKD 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • PKD 49.3. Pozostały transport lądowy pasażerski;
 • PKD 52.24. Przeładunek towarów;
 • PKD 52.10. Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • PKD 64.1. Pośrednictwo pieniężne;
 • PKD 64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • PKD 66.12.Z. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
 • PKD 66.30.Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 • PKD 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • PKD 66.21.Z. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 • PKD 66.22.Z. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 • PKD 66.29.Z. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 • PKD 41.10.Z.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • PKD 42.11.Z. Roboty związane z budową dróg i autostrad;
 • PKD 42.12.Z. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
 • PKD 42.13.Z. Roboty związane z budową mostów i tuneli;
 • PKD 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 • PKD 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 • PKD 42.91.Z. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
 • PKD 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 • PKD 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 68.3. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywania na zlecenie;
 • PKD 81.10.Z. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 • PKD 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • PKD 62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 • PKD 62.03.Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 • PKD 58.11.Z. Wydawanie książek;
 • PKD 58.12.Z. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 • PKD 58.13.Z. Wydawanie gazet;
 • PKD 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;
 • PKD 58.21.Z. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 • PKD 58.29.Z. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 • PKD 59.20.Z. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • PKD 60.10.Z. Nadawanie programów radiofonicznych;
 • PKD 60.20.Z. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem;
 • PKD 63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 • PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych;
 • PKD 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 • PKD 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej;
 • PKD 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;
 • PKD 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 • PKD 64.20.Z. Działalność holdingów finansowych;
 • PKD 70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 • PKD 71.2. Badania i analizy techniczne;
 • PKD 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych;
 • PKD 73.12.Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 • PKD 78.20.Z. Działalność agencji pracy tymczasowej;
 • PKD 78.30.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 • PKD 59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • PKD 63.91.Z. Działalność agencji informacyjnych;
 • PKD 74.20.Z. Działalność fotograficzna;
 • PKD 90.3.Z. Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • PKD 96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

KRS:

luty 2004

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?